OSGB

OSGB NEDİR?
Bir veya birden fazla iş yerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere il sınırları içinde, iş yeri dışında kurulmak üzere oluşturulmuş olan gerekli donanım ve personele sahip ortak sağlık ve güvenlik biriminin adıdır.

OSGB’NİN AMAÇLARI
*İş yerlerinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.
*İşçilere ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek.
*İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmektir.

OSGB’NİN TEMEL GÖREVLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti başlığı altında; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulamak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilk yardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek.

OSGB’NİN İŞÇİ VE İŞVERENE FAYDALARI
İşletmelerin, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek bir organizasyon tarafından yürütülür.
Bu Hizmetler:
*Hastalık şikayetiyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri.
*İşe giriş ve periyodik muayeneler.
*İş kazası ve meslek hastalıkları çalışmaları.
*İş göremez/çalışabilir kağıtlarının düzenlenmesi.
*İstirahat ve ilaç raporlarının verilmesi.
*İlkyardım ve acil müdahale hizmetleri organizasyonunu sağlayarak, personelin eğitim çalışmalarını yürütmek.
*İşçileri, işyeri sağlık tehlikeleriyle ilgili konularda ve sağlık muayenelerinin sonuçları hakkında bilgilendirmek.
*İzlenmesi ve koruma altına alınması gereken personeli bilgilendirerek risk değerlendirmelerini yapmak.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ
Sağlık Hizmeti
*Yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde hekim bulundurup, işyerinde çalışanların sağlık gözetiminin yapılması,
*Tutulması zorunlu olan kayıt ve istatistik bilgilerinin tutulması,
*Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması ve takibi,
*İşyerinde meydana gelen veya olabilecek kaza ve meslek hastalıklarının, değerlendirilmesi yapılarak tekrarlanmaması için neticeye göre önleyici faaliyet planlarının yapılması,
*Koruyucu sağlık hizmetleri,
*Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi,

İş Güvenliği Hizmetlerimiz
*Risklerin kontrol altına alınıp tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için; risk analizlerinin yapılması, bu hususlarla ilgili risk analiz raporunun hazırlanıp önerilerde bulunulması,
*Risk değerlendirme sonuçları dikkate alınarak, ani veya yakın tehlike durumları ve bunlara bağlı risklerin nasıl önleneceğini gösteren risk değerlendirme raporunun hazırlanması,
*Acil durum eylem planlarının hazırlanıp uygulanmasının sağlanması,
*İşin ve işletmenin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik hangi tedbirlerin alınacağını birlikte ekip çalışması yaparak belirlenmesi,
*İşletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlama çalışmalarına katılım, hazırlanan planların uygulanmasının takibi,
*Aylık ve yıllık eğitim planlarının yapılması, mevzuatça verilmesi zorunlu eğitimlerin verilmesi, ayrıca verilmesi gereken başka eğitimler varsa planlanıp belirlenmesinin koordine edilmesi,
*İş güvenliği uzmanımızın yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde bulunup, incelemelerde bulunarak yapılacak önlemlerle ilgili öneride bulunması, aylık İSG kurul toplantılarını organize etmesi.
*İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş yeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapılması, uygulamaların izlenmesi, kayıt ve istatistiklerin tutulmasının sağlanması,
*Uygun nitelikli kişisel koruyucu donanım seçiminde yardımcı olunması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmasıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği verdiğimiz eğitimlerin konu başlıkları;
*Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
*İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler
*Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve koruma tekniklerinin uygulanması
*İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
*Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
*Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
*İş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
*Kişisel koruyucu alet kullanımı
*Ekranlı ekipmanlarla çalışma
*Uyarı işaretleri
*Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
*Temizlik ve düzen
*Yangın olayı ve yangından korunma
*Termal konfor şartları
*Ergonomi
*Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
*İlk yardım ve kurtarma

ACİL DURUM EYLEM PLANLARI
İşverenler, iş yerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak, kullanılacak iş ekipmanının, kimyasalların seçimi, iş yerinde çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirmelidir. Risk değerlendirmesi sonucuna göre de, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verilir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önlemler ile seçile çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerde sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve iş yerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

İş kazası, yangın, deprem, sel vb. tehlikelerle karşı karşıya kalınması halinde, çalışanların nasıl davranacaklarının belirlenmesi, hazırlanan planlar çerçevesince düzenlenecek eğitim ve tatbikatlarla pekiştirilmeli, teorikte ve pratikte her türlü duruma hazır olmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde hem çalışanların güvenliği, hem de üretim güvenliği garanti altına alınmış olur.

“RİSK Alıyor, GÜVEN Veriyoruz.”